กิจกรรมทำบุญวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564

วันที่ 7 มกราคม 2564 โรงพยาบาลกงไกรลาศ จัดกิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่
โดยได้นิมนต์พระภิกษุรวม 9 รูป มาประกอบพิธีให้ศิลให้พร เพื่อเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564
โดยมี นพ.กฤษณะ แก้วมูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
และตัวแทนจากทุกหน่วยงานมาร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมพียงกัน

รับการนิเทศติดตามงาน รอบที่ 1 ปี 2563

วันที่ 23 มกราคม 2563 คปสอ.กงไกรลาศ รับการนิเทศติดตามงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1 นำโดย ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และคณะได้นิเทศงานและติดตามผลการดำเนินงานสาธารณสุขตาม Agenda base, Functional base และ Area base โดยมี นายกฤษณะ แก้วมูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศและนายบุญเชิด เพ็ชรมาก สาธารณสุขอำเภอกงไกรลาศ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอกงไกรลาศ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะนิเทศ

ในวันเดียวกันนี้ ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จึงได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดให้บริการคลินิกให้คำปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์ ซึ่งโรงพยาบาลกงไกรลาศเปิดให้บริการทุกวันพุธ เวลา 13.00-16.00 น. โดยแพทย์และเภสัชกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์จากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

กิจกรรมทำบุญวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563

วันที่ 3 มกราคม 2563 โรงพยาบาลกงไกรลาศ จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงเพลพระ
ณ หอประชุมคณะสงฆ์โรงพยาบาลกงไกรลาศ โดยได้นิมนต์พระครูสุพัฒนโสภณ
เจ้าคณะอำเภอกงไกรลาศ และพระภิกษุรวม 9 รูป มาประกอบพิธีให้ศิลให้พร
เพื่อเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 หรือปีหนูทอง
โดยมี นพ.กฤษณะ แก้วมูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล อดีตข้าราชการ
และตัวแทนจากทุกหน่วยงานมาร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมพียงกัน

โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ดูแลและให้บริการประชาชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่สนองโครงการหรือกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดละ 4 ครั้ง จังหวัดสุโขทัยได้กำหนดให้จัดโครงการฯ ครั้งที่ 3 ณ อำเภอกงไกรลาศ (สถานที่โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา) ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งโรงพยาบาลกงไกรลาศได้มีส่วนร่วมในการให้บริการหน่วยแพทย์ทั่วไป บริการทันตกรรม บริการตรวจสุขภาพจิต บริการตรวจตา บริการแพทย์แผนไทย บริการให้ความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ(AED) รับบริจาคโลหิต รับบริจาคอวัยวะและดวงตา ทั้งนี้มีผู้รับบริการกว่า 200 คน

 

ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ คปสอ. กงไกรลาศ ประจำปี 2563

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 คปสอ.กงไกรลาศได้จัดประชุมทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ณ หอประชุมคณะสงฆ์ รพ.กงไกรลาศ โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืนมี MOPH เป็นค่านิยมร่วม และยึดแนวทางของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ซึ่งในวันนี้มีนายบุญเชิด เพช็รมาก สาธารณสุขอำเภอกงไกรลาศ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม นพ.กฤษณะ แก้วมูล ผอ.รพ.กงไกรลาศเป็นผู้บรรยายการจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2563 และมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของ คปสอ.กงไกรลาศ เข้าร่วมประชุมร่วม 50 คน

 

วันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2562

วันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ เช้าวันนี้โรงพยาบาลกงไกรลาศได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมทั้งจัดให้มีการถวายคำสัตย์ปฏิญาณตนการเป็นพยาบาลที่ดี มีจริยธรรมและคุณธรรม สำหรับพยาบาลดีเด่นของโรงพยาบาลกงไกรลาศปีนี้ได้แก่ นางจันทนา เชื้อผู้ดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติงานผู้ป่วยนอก และนางทิพย์กมล ทองทุ่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติงาน รพ.สต.บ้านปรักรัก

 

 

รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จากชมรมศิษย์บ้านแสงแห่งธรรม

โรงพยาบาลขอขอบพระคุณ ชมรมศิษย์บ้านแสงแห่งธรรม ได้กรุณามอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) จำนวน 1 เครื่อง, เครื่องตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ จำนวน 1 เครื่อง, เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด จำนวน 3 เครื่อง, เครื่องติดตามการทำงานของร่างกาย จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลกงไกรลาศ จึงขอขอบพระคุณและซาบซึ้งในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอย่างสูง