แผนปฏิบัติการส่งเสิรมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานชมรมจริยธรรม.pdf

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กล หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามที่คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1.บันทึกแนวทางปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่

2.แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

3.รายงานการประชุม

4.รายงานผลการดำเนินงาน

5.แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ

6.รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

6.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ไตรมาส 4

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

1.ขออนุมัติจัดทำโครงการ

2. โครงการต้อกระจก

3.ภาพกิจกรรมการร่วมดำเนินการ

4.บันทึกข้อความรายงานการประชุม

5.รายงานการประชุม

6.ตารางกำหนดการ

7.รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

8.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

9.print screen EB7

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

1.ขออนุมัติจัดทำโครงการ

2. โครงการต้อกระจก

3.ภาพกิจกรรมการร่วมวางแผน

4.บันทึกข้อความรายงานการประชุม

5.รายงานการประชุม

6.รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

7.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

8.print screen EB6

หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

1.ขออนุมัติจัดทำโครงการ

2. โครงการต้อกระจก

3.ภาพกิจกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็น

4.บันทึกข้อความรายงานการประชุม

5.รายงานการประชุม

6.รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม-บีบอัด

7.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

8.print screen EB5

 

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

1.บันทึกข้อความขออนุญาตประกาศเผยแพร่

1.1 คำสั่ง

2.หลักฐานช่องทางผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหรือช่องทางอื่นๆ

3.คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป

3.1คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

4.FLOWแนวทางปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน

5.รายงานผลการดำเนินงาน

6.รายงานสรุปผลการดำเนินงาน

7.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

8.รายงานผลข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

9.1รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนทั่วไป ไตรมาส 4

9.2.รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาส 4

หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

1.คู่มือการให้บริการประชาชน

2.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

1.1 รับทราบผลการประเมิน

1.2 รับทราบผลการประเมิน

2.1 สรุปแผนตามยุทธ

3.1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

3.2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 ไตรมาส 3

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 ไตรมาส 4