ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

1.ขออนุมัติจัดทำโครงการ

2. โครงการต้อกระจก

3.ภาพกิจกรรมการร่วมดำเนินการ

4.บันทึกข้อความรายงานการประชุม

5.รายงานการประชุม

6.ตารางกำหนดการ

7.รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

8.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

9.print screen EB7