ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

1.ขออนุมัติจัดทำโครงการ

2. โครงการต้อกระจก

3.ภาพกิจกรรมการร่วมวางแผน

4.บันทึกข้อความรายงานการประชุม

5.รายงานการประชุม

6.รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

7.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

8.print screen EB6