หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

1.ขออนุมัติจัดทำโครงการ

2. โครงการต้อกระจก

3.ภาพกิจกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็น

4.บันทึกข้อความรายงานการประชุม

5.รายงานการประชุม

6.รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม-บีบอัด

7.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

8.print screen EB5