หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

1.บันทึกข้อความขออนุญาตประกาศเผยแพร่

1.1 คำสั่ง

2.หลักฐานช่องทางผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหรือช่องทางอื่นๆ

3.คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป

3.1คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

4.FLOWแนวทางปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน

5.รายงานผลการดำเนินงาน

6.รายงานสรุปผลการดำเนินงาน

7.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

8.รายงานผลข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

9.1รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนทั่วไป ไตรมาส 4

9.2.รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาส 4