ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประเภทวัสดุทั่วไป

ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนปฏิบัติการส่งเสิรมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนปฏิบัติการส่งเสิรมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานชมรมจริยธรรม.pdf

แผนการจัดซื้อยาและวัสดุเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ดาวโหลดเอกสาร

แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ดาวโหลดเอกสาร

ผู้ป่วยที่มีนัดในช่วงวันที่ 1-10 ต.ค. 2566 ติดปัญหาอุทกภัยไม่สามารถเดินทางมาที่โรงพยาบาลได้

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ดาวน์โหลดเอกสาร