หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กล หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามที่คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1.บันทึกแนวทางปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่

2.แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

3.รายงานการประชุม

4.รายงานผลการดำเนินงาน

5.แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ

6.รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

6.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ไตรมาส 4