หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

1.1 รับทราบผลการประเมิน

1.2 รับทราบผลการประเมิน

2.1 สรุปแผนตามยุทธ

3.1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

3.2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 ไตรมาส 3

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 ไตรมาส 4