รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จากชมรมศิษย์บ้านแสงแห่งธรรม

โรงพยาบาลขอขอบพระคุณ ชมรมศิษย์บ้านแสงแห่งธรรม ได้กรุณามอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) จำนวน 1 เครื่อง, เครื่องตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ จำนวน 1 เครื่อง, เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด จำนวน 3 เครื่อง, เครื่องติดตามการทำงานของร่างกาย จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลกงไกรลาศ จึงขอขอบพระคุณและซาบซึ้งในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอย่างสูง