หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

1.บันทึกข้อความขออนุมัติแผน

2.แผน-CUP-ปี63

3.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

4.print screen EB10

5.ขออนุญาตเผยแพร่

 

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล-รพ.กงไกรลาศ

2.แนวทางการเผยแพร่ข้อมูล รพ.กงไกรลาศ

3.วิธีการและขั้นตอนเปิดเผยข้อมูล

4.แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเว็ปไซต์

5 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน

6. รายงานผลการดำเนินงาน การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ไตรมาส 3

7. รายงานผลการดำเนินงาน การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ไตรมาส 4

8.แบบฟอร์มเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

1. บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการฯ

2. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ

3. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

4. โครงการ/กิจกรรม

5. บันทึกรายงานการรายงานตามโครงการ

6. รูปถ่ายประกอบ

7. แบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็บไซต์

หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ

1) บันทึกข้อความการลงนามประกาศฯ

2)  ประกาศโรงพยาบาลกงไกรลาศ เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก    

3)  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

4) รูปภาพประกอบ

5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

6)  ประกาศโรงพยาบาลกงไกรลาศ เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก เม.ย. 63

หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

1. บันทึกรายงานผลแนป้องกันและแผน จริยธรรม

2. รายงานผลการดำเนินงานแผนป้องกันปราบปรามฯ  หน้า1-13

3. แผนส่งเสริมคุณธรรมและและติดตามผลตามแผนฯ หน้า 14-23

4. รูปภาพประกอบ หน้า 24-26

5. แบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็บไซต์

6.รายงานผลการกำกับติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลกงไกรลาศ ปีงบประมาณ 2563

หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

1) บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ

2) แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3)แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงด้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

1) หลักฐานการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่

2) รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งต้องเป็นเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

3) ภาพถ่ายประกอบ

4) หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน

หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกหรือวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

1) บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ

2) คำสั่งคณะกรรมการฯ

 3) คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนฯ

4) หนังสือแจ้งเวียน

5) บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

7) รายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ไตรมาส 3

8) รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ไตรมาส 4

หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

1) หนังสือเชิญประชุมฯ
2) วาระการประชุมฯ
3) รายงานการประชุมฯ
4) รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
5) หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่

1.ประกาศชมรม STRONG
2.กิจกรรมและภารกิจชมรม
3.แบบฟอร์มเผยแพร่