หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

1. บันทึกรายงานผลแนป้องกันและแผน จริยธรรม

2. รายงานผลการดำเนินงานแผนป้องกันปราบปรามฯ  หน้า1-13

3. แผนส่งเสริมคุณธรรมและและติดตามผลตามแผนฯ หน้า 14-23

4. รูปภาพประกอบ หน้า 24-26

5. แบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็บไซต์

6.รายงานผลการกำกับติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลกงไกรลาศ ปีงบประมาณ 2563