หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

1) บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ

2) แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3)แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์