หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ

1) บันทึกข้อความการลงนามประกาศฯ

2)  ประกาศโรงพยาบาลกงไกรลาศ เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก    

3)  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

4) รูปภาพประกอบ

5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

6)  ประกาศโรงพยาบาลกงไกรลาศ เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก เม.ย. 63