หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล-รพ.กงไกรลาศ

2.แนวทางการเผยแพร่ข้อมูล รพ.กงไกรลาศ

3.วิธีการและขั้นตอนเปิดเผยข้อมูล

4.แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเว็ปไซต์

5 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน

6. รายงานผลการดำเนินงาน การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ไตรมาส 3

7. รายงานผลการดำเนินงาน การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ไตรมาส 4

8.แบบฟอร์มเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์