หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล-รพ.กงไกรลาศ

2.แนวทางการเผยแพร่ข้อมูล รพ.กงไกรลาศ

3.วิธีการและขั้นตอนเปิดเผยข้อมูล

4.แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเว็ปไซต์

5.1 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน

8. รายงานผลการดำเนินงาน การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ไตรมาส 3