หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

1. บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการฯ

2. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ

3. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

4. โครงการ/กิจกรรม

5. บันทึกรายงานการรายงานตามโครงการ

6. รูปถ่ายประกอบ

7. แบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็บไซต์