หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกหรือวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

1) บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ

2) คำสั่งคณะกรรมการฯ

 3) คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนฯ

4) หนังสือแจ้งเวียน

5) บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

7) รายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ไตรมาส 3

8) รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ไตรมาส 4