ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

ภาพโครงการมหกรรมตรวจคัดกรองโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุ ปี2562

สรุปผลการดำเนินโครงการมหกรรมตรวจคัดกรองโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุ ปี2562

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

โครงการมหกรรมตรวจคัดกรองโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุ ปี2562

ภาพการจัดทำแผนโครงการมหกรรมตรวจคัดกรองโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุ ปี2562

หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

ภาพถ่ายการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาจักษุ

รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาจักษุ