ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563