หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

1.แนวทางปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน

2.แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการผ่าน QR Code

3.คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

4.คู่มือแนวทางการรับเรื่องเรียนทั่วไป

5.สรุปผลการร้องเรียนทั่วไป การทุจริตและประพฤติมิชอบต่อหน่วยงาน

6.รายงานผลการดำเนินงานข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

7.รายงานผลการดำเนินงานข้อร้องเรียนทั่วไป