หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่

1. ประกาศโรงพยาบาลกงไกรลาศ

2. รายงานการประชุม

3.ตารางแสดงการวิเคราห์

4.แบบฟอร์มการเผยแพร่