การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

1.หนังสือเชิญประชุมชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2562

2.อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2562

3.ประกาศหลักเกณฑ์และวิธิการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562

4.รายงานผลการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ