หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนงบลงทุนเงินบำรุง โรงพยาบาลกงไกรลาศ ปีงบประมาณ 2562

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และวัสดุทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของโรงพยาบาลกงไกรลาศ