ยกเลิกประกาศการประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ประจำเดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ประจำเดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 ลงวัยที่ 12 กันยายน 2561

เนื่องจาก รายละเอียดสาระสำคัญในเอกสารประกอบการประกวดราคาไม่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติที่กำหนดตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

จังหวัดสุโขทัย ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว