การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าหนักงานเวชกิจฉุกเฉิน ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานรักษาความปลอดภัย

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าหนักงานเวชกิจฉุกเฉิน ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย หนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานรักษาความปลอดภัย