รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าหนักงานเวชกิจฉุกเฉิน ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย พนักงานช่วยเหลือคนไข้และ พนักงานรักษาความปลอดภัย

ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลกงไกรลาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ลงวันที่ 3 กันยายน 2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าหนักงานเวชกิจฉุกเฉิน ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย พนักงานช่วเหลือคนไข้ และ พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 4 อัตรา โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว โรงพยาบาลกงไกรลาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก ดังนี้