ประชุมให้ความรู้เรื่องการป้อนกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลกงไกรลาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1.บันทึกข้อความขอเชิญประชุม ITA 2562

2.รายงานการประชุมคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

3.บันทึกข้อความรายงานการประชุม ITA

4.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.

การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลกงไกรลาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1.คำสั่งคณะกรรมการจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลกงไกรลาศ

2.คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลกงไกรลาศ

3.บันทึกข้อความ เรื่อง แจ้งเวียนคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานฯ

4.บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

5.บันทึกข้อความ ขอนุญาตเผยแพร่

6.บันทึกข้อความ รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้อนกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

7.บันทึกข้อความ รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้อนกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (ไตรมาส 4)

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลกงไกรลาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562