การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลกงไกรลาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1.คำสั่งคณะกรรมการจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลกงไกรลาศ

2.คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลกงไกรลาศ

3.บันทึกข้อความ เรื่อง แจ้งเวียนคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานฯ

4.บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

5.บันทึกข้อความ ขอนุญาตเผยแพร่

6.บันทึกข้อความ รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้อนกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

7.บันทึกข้อความ รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้อนกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (ไตรมาส 4)