นักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19 โรงพยาบาลกงไกรลาศ

วันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น. นพ.กฤษณะ แก้วมูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศและเจ้าหน้าที่ ส่งตัวนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19 นางพัฒนศิริ สำราญพิศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เดินทางไปโรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อร่วมทีมแพทย์และพยาบาลดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหอผู้ป่วย Cohort ward โรงพยาบาลแม่สอด เป็นเวลา 2 สัปดาห์ จึงขออวยพรให้ภารกิจประสบความสำเร็จ ปลอดภัย และเดินทางไปกลับโดยสวัสดิภาพ

ประกาศรายบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง “พนักงานบริการ” , ตำแหน่ง “พนักงานช่วยเหลือคนไข้

วันที่ 21 มีนาคม 2564 รับทีมเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานของ อสม. เคาะประตูบ้านให้ความรู้เรื่องการฉีดวัคซีนโควิด-19 และคนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน

วันที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นพ.กฤษณะ แก้วมูล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านเวชกรรมป้องกัน) นางเมตตา ลิมปวราลัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านส่งเสริมพัฒนา) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอสม. อำเภอกงไกรลาศ ร่วมต้อนรับ นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง อสม.เคาะประตูบ้าน และให้ความรู้เรื่องการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยจังหวัดสุโขทัยขับเคลื่อนกิจกรรม 3 หมอ ครอบคลุมทุกหมู่บ้านและชุมชน พร้อมทั้งขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งตามนโยบายระบบงานสุขภาพปฐมภูมิจังหวัดสุโขทัย ซึ่ง อสม.มีบทบาทที่สำคัญในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอกงไกรลาศ โรงพยาบาลกงไกรลาศ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่ง “พนักงานบริการ” และ ตำแหน่ง “พนักงานช่วยเหลือคนไข้”

ประชุมแนวทางการส่งตรวจตัวอย่างการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV.DNA Test และการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม HPV วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๑๕๖๔ ณ ห้องประชุมสสอ.กงไกรลาศ

เจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลกงไกรลาศ ร่วมกับผู้นำชุมชนและอสม. เขต รพ.กงไกรลาศ ร่วมดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่ง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข สายสนับสนุน กรณีมีเหตุพิเศษ