13 กันยายน 2560 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health Board)

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น. นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอกงไกรลาศ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health Board : DHB) ประกอบด้วยข้าราชการกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาแนวคิด “คนไทย ใส่ใจดูแลกัน” โดยมีเป้าหมายเพิ่มคุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ณ หอประชุมคณะสงฆ์โรงพยาบาลกงไกรลาศ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย[Best_Wordpress_Gallery id=”25″ gal_title=”ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 13 กันยายน 2560″]