18 – 28 กันยายน 2560 กิจกรรม กาย จิต สังคมบำบัดประยุกต์ในชุมชน ประจำปี 2560

     ในวันที่ 18 – 28 กันยายน 2560 นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอกงไกรลาศเป็นประธานจัดกิจกรรม กาย จิต สังคมบำบัดประยุกต์ในชุมชน ประจำปี 2560 ในเขตตำบลหนองตูมและท่าฉนวน ณ ศาลาวัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
     กิจกรรม กาย จิต สังคมบำบัดประยุกต์ในชุมชน จัดโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอกงไกรลาศ (DHB) มีจุดประสงค์เพื่อบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติ ค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรมที่เหมาะสม ลด ละ เลิกการใช้ยาเสพติดและไม่หวนกลับไปใช้ซ้ำ โดยให้ภาคีเครือข่ายและชุมชนมีส่วนร่วมในการบำบัดผู้เสพยาเสพติด ทำประชารัฐ ค้นหาผู้เสพ และผู้สมัครใจเข้ารับการบำบัด เข้าร่วมทำกิจกรรมให้ความรู้ตามระบบแมทริกซ์โปรแกรม 23 รายวิชา น้อมนำวิถีพุทธในการบำบัด การสานต่อพระราชปณิธานโดยจิตอาสาในชุมชน และการมีส่วนร่วมตามวิถีชุมชน
      โดยกิจกรรมครั้งนี้ ได้การสนับสนุนจากโรงพยาบาลกงไกรลาศ, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกงไกรลาศ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น, สถานีตำรวจภูธรท่าฉนวน, ผู้นำชุมชนตำบลหนองตูมและท่าฉนวน, องค์กรเอกชนในเขตอำเภอกงไกรลาศ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสุโขทัย มอบทุนทรัพย์ จำนวน 2 ทุน ให้กับผู้ผ่านการอบรมค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพต่อไป
[Best_Wordpress_Gallery id=”16″ gal_title=”กิจกรรม กาย จิต สังคมบำบัดประยุกต์ในชุมชน 18 – 28 กันยายน 2560″]