ประกาศรายบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง “พนักงานบริการ” , ตำแหน่ง “พนักงานช่วยเหลือคนไข้