วันที่ 21 มีนาคม 2564 รับทีมเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานของ อสม. เคาะประตูบ้านให้ความรู้เรื่องการฉีดวัคซีนโควิด-19 และคนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน

วันที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นพ.กฤษณะ แก้วมูล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านเวชกรรมป้องกัน) นางเมตตา ลิมปวราลัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านส่งเสริมพัฒนา) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอสม. อำเภอกงไกรลาศ ร่วมต้อนรับ นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง อสม.เคาะประตูบ้าน และให้ความรู้เรื่องการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยจังหวัดสุโขทัยขับเคลื่อนกิจกรรม 3 หมอ ครอบคลุมทุกหมู่บ้านและชุมชน พร้อมทั้งขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งตามนโยบายระบบงานสุขภาพปฐมภูมิจังหวัดสุโขทัย ซึ่ง อสม.มีบทบาทที่สำคัญในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอกงไกรลาศ โรงพยาบาลกงไกรลาศ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย