หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

1.วงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไป
2.วงเงินสูงสุด
3.วงเงินสูงสุด (ปี 2563)
4.แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(ดังเอกสารแนบ)