หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงพยาบาลกงไกรลาศ

2. กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

3. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

4. รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563

5. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

6. แผนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563

7. รายงานผลงานการดำเนินการจัดซื้อพัสดุ ปีงบประมาณ 2563

8.รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563