การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าหนักงานพัสดุ และ พนักงานช่วยเหลือคนไข้