รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าพนักงานพัสดุ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้)