ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลกงไกรลาศ ร่วมกับโรงพยาบาลกงไกรลาศ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโควิด 19 ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ ณ อาคารอเนกประสงค์ PCU. รพ.กงไกรลาศ

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส จังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ 2565 ในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงพระชนมพรรษา 70 พรรษา ณ ที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เงินบำรุง) ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคและพนักงานบริการ

เอกสาร

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เงินบำรุง) ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เงินบำรุง) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เงินบำรุง) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เงินบำรุง) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์และ พนักงานการเงินและบัญชี