การเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

1.คู่มือการให้บริการประชาชน

คู่มือปฏิบัติงาน