หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี2562

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562

 

หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2561