วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2560 โครงการสรุปผลการดำเนินงาน คปสอ. ปี 2560 และจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ปี 2561

 
      เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2560 คปสอ.กงไกรลาศ ได้จัดโครงการประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุขประจำปี 2560 และจัดทำแผนปฏิบัติงานเครือข่ายสาธารณสุขกงไกรลาศ ประจำปี 2561 โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอกงไกรลาศ
เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
     1. เพื่อสรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2560
     2. เพื่อประเมินความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.กงไกรลาศ ปี 2560
     3. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงาน คปสอ.กงไกรลาศ ปี 2561
     วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายวิชาญ มีเครือรอด ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอกงไกรลาศกล่าวรายงาน
และนายแพทย์กฤษณะ แก้วมูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ กล่าวเปิดงาน มีการนำเสนอผลงาน ปี 2560
ของ รพ.สต. 15 แห่ง และกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิ
     วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์กฤษณะ แก้วมูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ ได้บรรยายให้ความรู้
และมอบนโยบายในการทำแผน ปี 2561 และเจ้าหน้าที่ คปสอ.กงไกรลาศร่วมจัดทำแผนปฏิบัติงานเครือข่ายสาธารณสุขกงไกรลาศ ปี 2561

[Best_Wordpress_Gallery id=”33″ gal_title=”วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2560 โครงการสรุปผลการดำเนินงาน คปสอ. ปี 2560 และจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ปี 2561″]