หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบมีการป้องกันการรับสินบน

1. บันทึกลงนามข้อสั่งการ

2.1 มาตรการป้องกันการรับสินบน การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจโรงพยาบาลกงไกรลาศ

2.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557

2.3 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

2.4 มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค

2.5 มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2.6 มาตรการการรับของแถม

2.7 มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล

3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

4. กรอบแนวทางในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม

5.1 รายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

5.2 รายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ (ไตรมาส 3)

5.3 รายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ (ไตรมาส 4)