รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลาสถานที่คัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์