การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ และ พนักงานรักษาความปลอดภัย

ตามประกาศโรงพยาบาลกงไกรลาศ ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ และ พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว