วันที่ 25-26 ตุลาคม 2561 โครงการประเมินผลการดำเนินงานและจัดแผนปฏิบัติงาน คปสอ. กงไกรลาศ

เมื่อวันที่ 25-26 ตุลาคม 2561 

          คปสอ.กงไกรลาศ ได้จัดทำโครงการประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุขประจำปี 2561 และจัดทำแผนปฏิบัติงานเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอกงไกรลาศ ประจำปี 2562 โดยมีนายแพทย์กฤษณะ แก้วมูล เป็นประธานในการจัดทำแผนงาน/โครงการ และได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเครือข่ายสุขภาพอำเภอกงไกรลาศ