วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 การประเมินอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลกและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 โรงพยาบาลกงไกรลาศได้รับการตรวจประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งมีทั้งหมด 5 องค์ประกอบ สำหรับผลการประเมินโรงพยาบาลกงไกรลาศผ่านการประเมินระดับ เริ่มต้นพัฒนา จึงขอขอบพระคุณสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ผู้ประเมิน เป็นอย่างสูง

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”44″ gal_title=”การประเมินอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม วันที่ 15 กรกฎาคม”]