รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง และการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง และการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และวัสดุทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของโรงพยาบาลกงไกรลาศ

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และวัสดุทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของโรงพยาบาลกงไกรลาศ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 (สขร.1) ของโรงพยาบาลกงไกรลาศ

1.กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2.กลุ่มเทคนิคการแพทย์
3.กลุ่มงานทันตกรรม
4.กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
5.กลุ่มงานเภสัชกรและคุ้มครองผู้บริโภค

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 (สขร.1) ของโรงพยาบาลกงไกรลาศ

1.กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2.กลุ่มเทคนิคการแพทย์
3.กลุ่มงานทันตกรรม
4.กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
5.กลุ่มงานเภสัชกรและคุ้มครองผู้บริโภค

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 (สขร.1) ของโรงพยาบาลกงไกรลาศ

1.กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2.กลุ่มเทคนิคการแพทย์
3.กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
4.กลุ่มงานเภสัชกรและคุ้มครองผู้บริโภค

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ประจำเดือน ธันวาคม 2561- กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ประจำเดือน ธันวาคม 2561 – กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ประจำเดือน ธันวาคม 2561 – กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดสุโขทัย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยในประจำเดือน ธันวาคม 2561 – กันยายน พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 689,000-บาท

          ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนื่ข้อเสนออาหารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 6 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 ระหว่างเวลา 8.30 น. – 16.00 น.

          ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวนฺโหลดเอกสารผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ประจำเดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ประจำเดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 ลงวัยที่ 12 กันยายน 2561 ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

เนื่องจาก ข้อมูลสาระสำคัญเอกสารส่วนที่ 2 รายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่ถูกต้องครบครัน

จังหวัดสุโขทัย ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ยกเลิกประกาศการประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ประจำเดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ประจำเดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 ลงวัยที่ 12 กันยายน 2561

เนื่องจาก รายละเอียดสาระสำคัญในเอกสารประกอบการประกวดราคาไม่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติที่กำหนดตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

จังหวัดสุโขทัย ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว