โครงการมหกรรมตรวจคัดกรองโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

หนังสือขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการคัดกรองตาต้อกระจกในผู้สูงอายุ ดาวน์โหลด
แนวทางการตรวจคัดกรองตาต้อกระจกในผู้สูงอายุปี 2561 ดาวน์โหลด
รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ โครงการมหกรรมตรวจคัดกรองโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด