ประกาศเผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะบริการทางการแพทย์ ยานพาหนะบริการทางการแพทย์ รายการรถพยาบาลเคลือบสารต้นจุลชีพ โดยวิธีคัดเลือก