เบอร์โทรภายใน

เบอร์โทรศัพท์ โรงพยาบาลกงไกรลาศ

โทร. 055-691152, 055-625248, 055-625249

โทรสาร. 055-691152 ต่อ 136

101 ห้องตรวจ 1
139 หอผู้ป่วยใน 1
517 ประชาสัมพันธ์ 2
102 ห้องตรวจ 2
140 หอผู้ป่วยใน 2
114 งานประกัน/สิทธิ์การรักษา
103 ห้องตรวจ 3
141 ห้องพิเศษ 1
119 ฝ่ายบริหาร/การเงิน
104 ห้องตรวจ 4
142 ห้องพิเศษ 2
120 ฝ่ายบริหาร/การเงิน
105 ห้องชันสูตร
143 ห้องพิเศษ 3
 507 ห้องกลุ่มการพยาบาล
106 ห้องจ่ายยา
144 ห้องพิเศษ 4
 
107 ห้องจ่ายเงิน
145 ห้องพิเศษ 5
 
108 ห้องเอ็กซ์เรย์
146 ห้องพิเศษ 6
 
509 ห้องทันตกรรม
150 ห้องคลอด
 
110 ห้องตรวจแยกโรค
511 ห้องกายภาพบำบัด
งานขาเทียม
 
111 ห้องฉุกเฉิน
 
122 ห้องบำบัดยาเสพติด
152 ห้องแพทย์แผนไทย
โทรสาร
132 ศูนย์รับผู้ป่วยใน
154    คลินิคพิเศษ
136 ห้องบริหาร
134 จุดนัด(หน้าห้องตรวจ)
155    ห้องจ่ายยาคลินิคพิเศษ
501 ห้องฉุกเฉิน
138 ห้องให้คำปรึกษา
165 ห้องมิตรภาพ หัวใจสีขาว
502    ห้องจ่ายยา